Со оглед на тоа што дел од вработените, како на пример припадниците на ЕБР, ПЕП, граничната полиција итн. трошат и по неколку часови од своето слободно време во превоз пред секоја смена, сметаме дека се ставени во не еднаква положба со останатите и бараме евидентирање на овие часови како работни часови во дневните распореди.