Авто Школа

ДСВ Авто Школа Шкорпион обука

Авто школа

Мирјана Петреска
075/277-104
077/918-882
02/3119-353
ул.Титовелешка бр.85 о.Центар
Скопје

Емаил: [email protected]

- 6 рати

- Бесплатна дополнителна обука 2 Х 45 мин

- Вадење на лекарско уверение и крвна група

Старт 007 Дооел Кочани

Авто Школа

Тони Постоловски

Ул. Роза Петрова бр.103, Кочани

078/217-105

- Попуст при плаќање во износ до 10% на крајната сума