Бараме изработка на посебен Правилник за безбедност и здравје при работа за припадниците на затворската полиција кои секојдневно се изложени на рентген зраци и по десетици пати во текот на смената.