На барање на членовите доставуваме Барање за прифаќање на различноста, индивидуалноста и личниот имиџ.