Генерален секретар и помошник генерален секретар

Горан Јарчевки – Генерален Секретар
Аљи Гази – Помошник Генерален Секретар