Надзорен одбор на НСП

Согласно членот  27 од Статутот на НСП, Надзорниот Одбор го сочинуваат претседателите на основните синдикални организаци кои се под МВР на РМ, како и претседателите на синдикалните организации од шумската полиција, судската полиција, затворската полиција, агенциското обезбедување имоти и лица.