Како поддршка за колегите кои денес се работно ангажирани на протестите, НСП набави 1.000 литри вода кои беа лично поделени од претседателот Гоце Делчев Тодев.
На колегите им посакуваме што е можно полесна и помирна смена без инциденти.