Независниот синдикат на полицијата ќе одржи Е-Избори на 04.09.2021 од 07:00-19:00ч за изгласување на Претседател на НСП СП ОВР Берово и ОВР Пробиштип.

Глас преку електронски пат имаат 112 Претседатели на синдикални подружници и синдикални организации членови на собранието на НСП.

www.ksom.com.mk/ovrberovo

www.ksom.com.mk/ovrprobistip