НСП

Гоце Делчев Тодев – Претседател на НСП

Датум и Место на раѓање:14.07.1969 година,Скопје
Место на живеење:Скопје
Завршено образование:Средно воено училиштe,Воена Академија
Работно место:Инспектор во Полиција
Oд кога е член на НСП:Основач и идеолог на независното синдикално делување од јануари 2007

 

Синдикална Кариера

1. Март 2007 Основач на НЕЗАВИСНИОТ СИНДИКАТ на ПОЛИЦИЈАТА на Македонија
2. 2009 НАЗНАЧЕН за ГЛАВЕН ГЕНЕРАЛЕН КООРДИНАТОР на КСОМ Конфедерацијата каде што и членува НСП
3. На 15.01.2016 Иницијаторот и поднесувач на три синдикални организации и иницијатор за формирање на Гранскиот независен синдикат на полицијата во чиј состав покрај полицијата ги прифаќа И превзема затворската и шумската полиција и администрација , судската полиција а во 2018 година и агенцијата
за разузнавање.
4.На 22.02.2016 година подигнато е решение за Грански Независен Синдикат на Полицијата

 

ГОРАН ЈАРЧЕВСКИ

Датум на раѓање 05.08.1973 год Скопје.
Место на живеење Скопје.
Магистер по безбедносни науки.
Главен инспектор во Шестата управа
Претседател на НСП за Шестата управа.
Генерален Секретар на НСП.
Синдикално активен од 1998 година.
Вработен од 1995 година.

 

Мартин Ефремов – Помошник Генерален Секретар

 

Датум и место на раѓање: 23.08.1990, Скопје.
Место на живеење: Скопје
Завршено образование: Високо, правен факултет ,,Јустинијан Први”,
Магистер по Финансии и финансово право со положен правосуден испит.
Работно место: Помлад полицаец во ПС за ГН Блаце
Од кога е член на НСП: Септември 2017

Синдикална кариера:
-Член на НСП и претседател на Комисијата за приправници од денот на вработување во 2017 до 2019 година.
– претседател на ПС ОН Аеродром од 2018 до 2019 година.
– Помошник Генерален Секретар од 2019 до денес.

Контакт:
+389(0)78909209
[email protected]

 

 

Гази Али – Помошник Генерален Секретар

07.07.1981
Skopje
Место на живеење: Скопје / ул. 4 бр. 20 С. Копаница
Завршено високо образование
Правен факултет “Дипломиран Правник”
Инспектор во  ЕУМНА СВР Скопје
Член на НСП од 2016
Претседател на ЕУМНА од 2016 до 2020 год

Помошник секретар на НСП

Контакт:
+389(0)71290120

 

 

Стојанчо Петров – Претседател на СО СВР Струмица

Роден 16.04.1981 во Скоје, живее Радовиш, с.Ораовица,
Завршено Средно Полициско Училиште, дипломиран правник, на работно место – самостоен криминалистички техничар во октупа Струмица.
Во НСП е член од 2016 година

Контакт:
+389(0)71204470

 

 

ВЛАДИМИР АВРАМОСКИ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СО ЕБР

Роден во Кичево, со живеалиште во С. Зубовце – Гостивар. Има завршено високо образование – КРИМИНАЛИСТИКА. Вработен во МВР од 2003 во СПЕБР, СЕБР и ЕБР како што со времето единицата го менува својот назив. Од 2015 година го крева гласот против неправдата и ја формира една од првите синдикални организации во ГНСП – СО НСП ЕБР, каде што е актуелен претседател и планира да продолжи со борбата до остварување на целта.

Контакт:
+389(0)70355556

 

 

Горан Димонов

Роден 14.07.1977год
Завршено Машински техничар
Бивш припадник на ЕСН на АРМ,бивш припадник на ЕБР
Моментално виш.реф.по МТС во СВР Велес.
Член на НСП од првиот ден.
Од 9.10.2021.Претседател на СО НСП на СВР Велес
Контакт тел. 075328349

 

 

Даниел Лазарев – Претседател на СП ПС Штип,

Роден 21.04.1978 во Штип , живее Штип ,
Завршено Средно Полициско Училиште,вработување од 1997 год. на работно место Пом. Дежурен во ПС за БПС Штип.
Во НСП е член од 2016 година
Претседател на СП Штип

 

 

Новица Станковски – Претседател на СП ПС Гази Баба

Завршено ССС како полицаец во Арачиново, иначе вработен 2001 во единицата Лавови и сите други називи на истата единица како на пример ЕАД, ЕБР, СЕБР, итн. Понатака во ЕПОИ АЛФА 9 ипол години во НСП почнува како претсетдател во ПС Чаир а моментално претседател на Гази Баба во НСП.

Контакт:
+389(0)71994333

 

 

Димовски Александар – Претседател на СП ПС Аеродром

Завршено средно полициско пред 5 години, Магистар за човечки ресурси а вработен во ПС Аеродром како ВБР Воен инвалид баран во 2001 год. Но зверот е секогаш достапен за правата на УПС и борец за секој полицаец во оваа држава и лојален на најдобриот синдикат НСП!

 

 

Љубомир Велјаноски – Претседател на НСП ПС Центар

Датум и Место на Раѓање : 09.05.1990 год во Гостивар
Место на живеење : Скопје
Завршено Образование : Правен Факултет
Работно Место : Инспектор
Член на НСП од 2016 год

 

 

Тимурленк Чековиќ – Претседател на Комисија за правни работи и колективно договарање

Роден 04.12.1977 година во Скопје. Завршил Воена Академија 2000-та година како дипломиран пешадиски офицер. Магистрирал на отсекот за безбедност и спасување од кризи при Воената Академија во 2016 година. Вработен е како раководител на смена – инспектор во ПС за ГН Танушевци каде бил и претседател на ПО Танушевци за НСП до 2020 година. Активно членува во НСП од 2007 година, т.е., од самото основање. Претседател е на Комисијата за Правни работи и Колективно договарање при НСП од 2020 година.

 

Зоран Данилов

-Претседател на СП ПСКочани
Датум и место на раѓање: 10.10.1978, Кочани.
Место на живеење: Кочани
Завршено образование: Високо, Факултет за физичка култура
Работно место: Виш
инспектор за недозволено тргување со оружје во НК за КР Кочани
Член на НСП од 2017

 

Игор Мирчовски – Претседател на СП ПС Берово

Роден 25.09.1975 во Скопје , вработен во МВР од 2000 година, завршено високо образование правен факултет, работно место полицаец во ПС од ОН Берово, член во НСП од 2016 година, Претседател на СП НСП ПС од ОН Берово од 2016 година.

 

Станковски Цветан – Претстедател на СО ЕСЗ Тигар

Роден 05.04.1985 Год во Скопје. Завршено високо образование Правен Факултет, вработен во МВР од 2009 Година. Прво решение како Полицаец во БПС Бутел, подоцна во 2011 Година во ЕСЗ Тигар се до 10.2020 Година како прераспределен со наредба во Петровец а како Полицаец член во НСП од самиот почеток. Подоцна и претседател во СО ЕСЗ Тигар.

 

Роберт Богатинов – Претседател на СО СВР Штип

Роден 03.09.1975 година од Кочани завршен Факултет за безбедност, вработен во МВР од 1995 година моментално во ПС Кочани Водич на сектор за БПС, претседател на СО за СВРШтип

 

Силвија Спасевска – Претседател на СП ПС Драчево

Родена 05.02.1980 година. Завршено средно образование. Вработена во Полиција од 2002 година. Прво работно место Полицаец во ПСОН Центар, во 2009 година дежурен во ПСОН Драчево. Член на Независниот Синдикат од самото формирање.

 

Борче Стоименов – Претседател на СП Одмаралиште Пониква

Роден 14.02.1978 година. Завршено средно образование. Вработен во МВР од 2008 година. МВР Пониква. Член на Независен Синдикат од 2016 година.

 

Слободан Стоилковски / Претседател на СО РЦ за ГР Север

Роден 20.03.1975 год. во Скопје Завршено Високо образование VII/1 Воена Академија – Генерал Михало Апостолски- Скопје 1995-1999 Во АРМ од 1999 до 2005 година – Артилериски офицер Од 1 Мај 2005 година во МВР- Гранична полиција, моментално работно место Сам.инсп. Главен дежурен во ДОЦ на РЦ заГР Север. Синдикална кариера Член уште од почетоците од март 2007 година на претходниот синдикат Независен Полициски Синдикат на Македонија (НПСМ) и Претседател на Подружница ПС за ГН Чашка. Со пререгистрацијата на синдикатот со решение од 22.02.2016 година ма МТСП еден од потписниците за формирањето на Грански Независен Синдикат на Полицијата (НСП) и Претседател на Синдикалната организација Скопски регион (Танушевци, Блаце и Чашка) една од првите три кои беа формирани и така отпочна со работа НСП. која сега брои над 120 Синдикални организации и подружници, Со формирањето на СО РЦ за ГР Север на Вонредното Собрание во Хотел Континентал во Јуни 2016 година бев избран за Претседател на Синдикалната Организација РЦ за ГР- Север. За целиот период поднесени се голем број на Барања, Преетсавки и организирани многубројни прес конференции и протести за подобрување на правата и условите за работа на вработените, барања за зголемување на платите на вработените, за униформи опрема и возила, реглрес за ГО (К-15), еднократен пааричен надомест за борба против Covid -19 и.т.н а како посебно би ги издвоил синдикалната борба за големиот проблем со ситемот на работа на Граничните станици прогласени за Издвоини објекти во МВР каде со перманетни притисоци и протести се успеа со потпишување на измени на член 98 од КД на МВР и добивање на додаток на плата од 10% за вработените. Исто така би го издвиол и учестото во голем број на дисциплински постапки како синдикален претставник на РЦ за ГР Север во кој беа одбранети голем број на колеги со позитивен исход (со запрени постапките, ослободени од одговорност или со писмено предупредување). Како Претседател на Комисијата за КД на МВР на НСП уште во Март 2018 година се донесе нов Предлог на Колективен договор на МВР од страна на Независниот синдикат на полицијата кој беше доставен до МВР, во кој учестуваа покреај членовите на Комисијата и Адвокати од адвокатскиот тим на НСП и Професори од Правниот факултет од УКИМ.

 

Марјанчо Маркоски

Роден 26.06.1978 година во Охрид, со место на живеење во Охрид, Завршено образование Средно полициско училиште во Скопје, Технички факултет Битола, Дипломиран сообраќаен инжинер. Работни места во кариерата: вработен од 08.08.1997 година во СВР Охрид во ПС Пештани до 2006 година, од 2006 г до 2009 г. распореден како водич на Безбедносен реон во ПС од ОН Охрид, од 2009 до 2013 г сменоводител во ПС од ОН Охрид, од 2013 година Главен дежурен во ДОЦ на СВР Охрид. Од 1998 г до 2014 г припадник на ПЕП, со ангажмани на цела територија на РМ како и учесник во повеќе успешни акции. Од 2014 година до 01.10.2015 г. Помошник Командир на ПС за ГП и ГН Св.Наум, оо 2015 до 04.10.2018 г Командир на ПС за ГП и ГН Св.Наум. Од 2018 до денес распореден во ДОЦ на РЦ за ГР Запад Главен дежурен. Согласно потребите на работните места успешно завршени се повеќе обуки: Воспоставување на нарушен ЈРМ во поголем обем и обука со тонфа, Човечки права и полицијата во демократско опшество, Модел на полициско работење и водено од информации, Детектирање со радиокативни и нуклеарни материи мноугу други.

 

Ридван Ферат

 

Роден 17.03.1984 во Скопје. Завршено високо образование во св.Кирил и Методиј во Скопје -Педагошки факултет. Вработен од 2002 год. со работно место помлад инспектор – Водич на Безбедносен реон во ПО Арачиново.

Нов Претседател Полициска станица Арачиново

 

Тодор Ангеловски

 

Роден 26.12.1993 во Скопје. Завршено средно електротехничко образование, моментално на студии на Филозофски факултет, институт за педагогија. Вработен од 2018 год. со работно место помлад полицаец во ПС-ОН Гази Баба.

Нов Претседател ПС Гази Баба