На ден 19.92.2022 година во 16 часот, орджан е состанок на иницијатива на Унијата на жени на НСП. Секцијата на Унија на жени на Автономни синдикати и во секцијата на унија на жени за слободно дејствување како синдикална организација, при што се разговараше за унапредување на соработка за подобро дејствување на жената во организационите единици во склоп на НСП како и за промотивно дејствување на жената како Иноватор во работниот простор и семејството. Меѓу темите исто така се направи осврт на се позачестената појава на Мобинг и сексуално насилство. По сублимирањето на проблемите, соработката беше успешна за што ќе говори и следниот состанок закажан за наредниот месец каде ќе се разговара за имплементирање на обуки за јакнење на жените во институционалните организации да се развие свеста за да може ние како женска секција да помогнеме да се препознаат формите на семејно насилство, сексуално малтретирање и мобинг. Договороено е со Претседателот кој даде подршка на идејата да се спроведат обуки, да се изготват панфлети за да допре идејата т.е да биде мотивирачки нашиот пристап, да се откријат формите и да се даде женска солидарност како и подршка од машката популација за успешност на жената.