Почитувани,
 
Независниот Синдикат на Полицијата добива големи реакции кои доаѓаат од вработени во Министерството за внатрешни работи на високи работни позиции за непочитување на законската регулатива при изборот на нови и упразнети раководни работни места.
 
Како синдикат не смееме да дозволиме ваквата пракса на потполнување на раководни работни места да продолжи затоа што истата води кон сериозни проблеми во функционирањето на Министерството како безбедносна структура.
 
За таа цел ќе оддржиме прес конференција на 14.09.2022 година во 12.00 часот.
Со почит,
 
Të nderuar,
 
Sindikata e Pavarur e Policisë merr reagime të mëdha nga punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme në pozita të larta për mosrespektim të rregulloreve ligjore në përzgjedhjen e pozitave të reja dhe të lira drejtuese.
Si sindikatë nuk duhet të lejojmë që kjo praktikë e plotësimit të posteve drejtuese të vazhdojë sepse sjell probleme serioze në funksionimin e Ministrisë si strukturë sigurie.
Për këtë qëllim do të mbajmë një konferencë për shtyp më datë 14.09.2022 në orën 12:00.
Me respekt,