Претставници на Независниот синдикат на Шумската полиција и администрација и Министерството за замјоделство, шумарство и водостопанство отпочнаа преговори за донесување на колективен договор.

Од денеска можеме слободно да кажеме дека Шумската полиција и администрација ќе ја поведеме кон понормални структури, онаму каде ќе ни биде вистинското место.

Министерството за замјоделство, шумарство и водостопанство, Министерот, ги извади бројките на синдикалното членство, бројки со кои Независниот синдикат во МЗШВ е МНОЗИНСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН синдикат.

Членови на Независниот синдикат на Шумската полиција и администрација, сите вработени во МЗШВ, Ваш ќе биде бенифитот и ефектот од нашата синдикална борба и заложба.