Складишта за дрва

КЕШ КОМЕРЦ-ИВ СКОПЈЕ

Исеин Вејселовски

Ул. Бранко Заревски, Драчево

072/519-811

- За плаќање во готово БУКАТА е со цена од 3300 денари а ДАБОТ 3400 денари и дрвата ги добива веднаш

- За плаќање на рати од 2 до 10 рати, цената на БУКАТА е со цена од 3400 денари а ДАБОТ 3500 денари и дрвата ќе му бидат испорачани од 3 до 5 дена по извршената последна уплата на ратите.