1. ТИМ 2000 ДОО, со седиште на ул.1519 бр.36, со ЕМБ: 5463513, ЕДБ: 4030000421406, и Ж-Ска 200001355335402 депонент на Стопанска Банка Скопје, застапуван од Управителот Тони Спасовски.

Предмет на овој договор е давање услуги на членовите на ГНСП во МВР на РМ, Шумска, Затворска и Судска Полиција при: Бесплатна детекција на дефект на возило, како и одреден попуст и одложено плаќање, при купување на резервни делови и сервисирање на возилото, во зависност од начинот на плаќање, потписник на овој договор.

Попустот се однесува на сервисирање на сите видови на возила во поглед на механичарски и лимарски сервис.

Под резервни делови се подразбира:

Сите резервни делови за сите видови на возила вклучувајќи и акомулатори.

Давателот на услугите се обврзува на членовите на ГНСП при купување на сите производи, цената да ја намали 15 помалку од крајната цена на чинење, како и набавка и сервисирање на возилата ќе може да го добијат на одложено плаќање од 3 до 6 рати.

3 рати на сума до 9000 денари

4 рати на сума до 12000 денари

5 рати на сума до 20000 денари

6 рати на сума до 30000 денари