Со овој договор се регулира соработката помеѓу двата субјекти во поглед на организирање и изведување на програми од областа на фитнесот и боречките спортови на членовите на ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА.

Кондиционите тренинзи ќе се организираат најмалку два пати неделно во термини кои заеднички ќе се договорат за секој месец однапред.